ตำแหน่งที่เปิดรับ

# ตำแหน่ง ลักษณะงาน
1 ครูภาษาอังกฤษ
  • สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ครูสอนภาษาจีน
  • สอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้น อ.1-ม.6 
  • สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการ
  • เงินพิเศษ
  • ทำงานครบ 6 เดือน ได้รับเสื้อทำงาน (มารีวิทย์ทีม)
  • เมื่อบรรจุ ได้รับสวัสดิการของกระทรวงศึกษาธิการ / สวัสดิการของทาง โรงเรียน เช่น ทุนการศึกษาบุตร และอื่นๆ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ทำงานครบ 1 ปีการศึกษา มีโบนัสประจำปี
 หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่าย มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาวุฒิ ม.6 จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่นๆ

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติผ่าน SchoolJob.in.th  คลิก