otpc logo

otpc logo

เนื้อหา ม.2 สำหรับ นักเรียนที่รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในปีการศึกษา 2556 (ม.1)

Untitled-1
โรงเรียนมารีวิทย์ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวม 8 วิชาสูงสุด และมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษใรงานครบรอบ 9 ปี สทศ. “วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย” เฉลิมฉลอง 130 ปี แห่งการวัดและประเมินผลการศึกษาไทย วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
PAGE TOP